Obchodní podmínky

Úvod Vše o nákupuObchodní podmínky

Obchodní podmínky (v PDF)


1.Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé na základě kupní smlouvy uzávírané mezi společností F Seals CO s.r.o. a kupujícím.
 2. Prodávajícím je obchodní společnost F Seals CO s.r.o. (dále jen F Seals) se sídlem Božetěchova 866/9, 79900 Olomouc, IČO 03371239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
  1. Provozovna Červená Voda
  2. Tel 465 422 973 / 725 335 868 , E-mail.: fsealscosro@fsealscosro.cz, web.: www.fsealscosro.cz
 3. F Seals je oprávněna tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Vše o nákupu - obchodné podmínky, nebo jiným vhodným způsobem. F Seals je oprávněna změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi. Zákazník, který uzavřel s prodávajícím smlouvu zaazující k opětovnému plnění, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li zákazník všas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že zákazník využije všas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozích Obchodních podmínek.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Kupní smlouva

 1. Objednávky
  1. Objednávky na zboží jsou příjmány:
   1. Osobně v provozovně F Seals
   2. E-mailem
   3. Telefonicky
   4. Písemně
   5. Přes webové stránky
  2. Náležítosti objednávky
   1. Jméno podnikatele, obchodní firmy nebo soukromé osoby
   2. IČO 
   3. Sídlo
   4. Množství a druh požadovaného zboží
   5. Termín, místo a požadovaný způsob dodání
   6. Kontaktní údaje zákazníka (e-mail, telefon)
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná zákazníkem. F Seals vyrozumí zákazníka o přijetí objednávky a ceně zboží, včetně nákladů na dopravu a balného. Kupní smlouva je uzavřena závazným souhlasem zákazníka s konečnou cenou zboží
  2. V případě katalogového zobrazení nejde o nabídku ve smyslu ust.§1732 občanského zákoníku.
  3. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží potvrzené v objednávce. Kopie obchodních podmínek, bude zákazníkovi předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzující přijetí objednávky, apod….)
  4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud bude kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku zákazníka, přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí kupní smlouvy a Obchodní podmínky v českém jazyce.
 3. Změny a zrušení kupní smlouvy
  1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základědohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
  2. F Seals si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech:
   1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. Výrazně se změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje

V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

  1. F Seals si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

4.Minimální odběrové množství

  1. U některého zboží vedeného skladem je z povahy výrobku omezeno minimální odběrové množství. Při odběru takto omezeného zboží je dodávané množství konzultováno se zákazníkem.

3. Cena zboží

 1. Cena zboží
   1. Informace o ceně zboží jsou firmou F Seals prezentovány v aktuálním ceníku, katalogu, internetových stránkách, a vždy bude zákazníkovi cena sdělena také při poptávce nebo potvrzení objednávky. Zboží bude zákazníkovi dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž zákazník cenu zboží akceptuje jeho objednáním,
   2. Pokud zákazník odebírá zboží, nestandardní délky nebo množství (menší než originální balení) uvedeného u každého produktu, vyhrazujeme si právo změnit konečnou cenu. Toto navýšení je obvykle 65% a není uplatňováno tehdy, pokud zákazník odebírá zbytek ze skladu nebo celé balení. Zákazník bude předem informován o takové změně a může od kupní smlouvy odstoupit.
   3. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě. K ceně se dále připočítávají náklady na balení a dopravu - tyto náklady nejsou prodávajícím účtovány při osobním odběru.
   4. F Seals si vyhrazuje právo na změnu ceny a technických parametrů zboží.
   5. Zákazník má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balné a přepravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávcea ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo kupní smlouvě.
   6. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost společnosti F Seals uzavřít smlouvu za individuálních podmínek.

 2. Poskytování slev

  1. Na zboží určené k dalšímu prodeji může F Seals poskytnout obchodnickou slevu - za tímto účelem může zákazník kontaktovat firmu  F  Seals. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce je možné poskytnout po osobním jednání.
  2. Akční ceny platí po dobu časově určenou nebo do vyprodání zásob.

 

4. Platební podmínky

 1. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit F Seals také náklady spolené s balením a dopravou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uveen v článku VII. níže.
 2. F Seals je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)
 3. Cenu lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:
  1. V hotovosti při převzetí zboží
  2. Příkazem k úhradě
  3. Dobírkou
 4. Při úhradě ceny zboží v provozovně nebo dobírkou předá F Seals zákazníkovi fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží.
 5. Při úhradě ceny zboží příkazem k úhradě zašle F Seals zákazníkovi fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktura je splatná 10 dní od vystavení. F Seals si vyhrazuje právo požadovat úhradu touto formou ještě před dodáním zboží.
 6. Spolu s daňovým dokladem předá F Seals i doklady vztahující se ke zboží (prohlášení o shodě, certifikáty, materiálový listy, apod.)
 7. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny je F Seals oprávněn vyúčtovat zákazníkovi úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroků z prodlení není dotčeno právo společnosti F Seals na náhradu škody.
 8. Vlastnické právo ke zboží nabývá zákazník zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho předání.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je F Seals povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. Tolerance

 1. Aby výrobek plnil požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz musejí být vyrobeny v určité přesnosti. Přesnost se vyjadřuje tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývynou “tolerance”. Pokud se skutečné rozměry výrobku nacházejí v tzv. tolerančním poli, je správně vyroben.
  1. Mezní odchylky průřezů těsnění z kompaktních pryží je standardně vyráběn ve stupni E2
  2. Mezní odchylky průřezů těsnění z lehčených materiálů je standardně vyráběn ve Stupni 2

 

 • Hodnoty v tabulce jsou uváděny v milimetrech (mm)

Jmenový rozměr

Stupeň přesnosti (E2) 

 Stupeň přesnosti (E3) 

Stupeň přesnosti  

 1

Stupeň přesnosti 

2

Stupeň přesnosti

3

nad

do

Mezní odchylky +/-

Mezní odchylky +/-

 

2,5

0,35

0,50

0,5

0,6

0,6

2,5

4,0

0,40

0,70

0,7

0,7

0,7

4,0

6,3

0,50

0,80

0,8

0,8

1,2

6,3

10,0

0,70

1,00

1,1

1,2

1,2

10,0

16,0

0,80

1,30

1,4

1,6

1,7

16,0

25,0

1,00

1,60

2,0

2,2

2,5

25,0

40,0

1,30

2,00

3,0

3,5

4,0

40,0

63,0

1,60

2,50

4,0

5,0

5,5

63,0

100,0

2,00

3,20

5,0

6,0

7,0

100,0

160,0

2,50

4,00

6,0

8,0

10,0

 

 

Kompaktní pryž

Lehčený materiál


2.Uvedené rozměry se řídí tolerancemi deklarovaný našim dodavatelem.

3. Délka zboží, které je flexibilní, je vždy měřeno v nataženém (napnutém) stavu.

4. Rozdíl v celkovém množství objednaného a fyzicky dodaného zboží až do 10% je přípustný a nemůže být předmětem reklamace. Fakturace vychází ze skutečně dodaného množství.

 

6. Dokumentace k produktům

 1. V případě, že zákazník požaduje ke zboží jinou dokumetaci, než kterou je dodavatel z legislativního hlediska povinen dodat, musí tento požadavek uvést v rámci závazné objednávky. Později nemusí být požadavek akceptován. Poskytnutí dokumentace může být zákazníkovi zpoplatněno. Všeobecně se jedná o různá prohlášení, certifikáty apod.

7. Dodací podmínky

 1. Místo a termín dodání
  1. Místo dodání zboží se řídí požadavky zákazníka, termín dodání se řídí požadavky zákazníka a možnostmi F Seals.
  2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
  3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně zákazníka nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které F Seals nemůže ovlivnit. Nastane-li něktrerý z uvedených důvodů, a F Seals zákazníka o této situaci přiměřeně informuje, není zákazník oprávněn požadovat po společnosti F Seals sankce z takového prodlení.
  4. Odmítne-li zákazník dezdůvodně, byť jen částečně, plnění dle uzavřené kupní smlouvy nebo jiným způsobem znemožní společnosti F Seals splnit jeho závazky ze smlouvy, uhradí společnosti F Seals smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo F Seals na náhradu škody.
  5. F Seals doporučuje, aby si zákazník bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. poškozena nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skotečnost dát neprodleně na vědomí společnosti F Seals. Nesplněním této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucí z vadného plnění.
  6. Pokud si zákazník zajišťuje dopravu vlastním přepravcem, je nutné specifikovat způsob balení dle odstavce VII. čísla iv. a společnost F Seals neodpovídá za škody způsobené přepravní firmou, kterou neobjednala. Zboží se považuje za doručené v okamžiku převzetí tímto od zákazníka vybraným dopravcem.
  7. Pokud není předem dohodnuto jinak, řídí se dodací podmínky systémem Incoterms 2010.
 2. Způsob a náklady dopravy
  1. Výběr přepravce a s tím spojenou ochranu zboží při transportu do místa dodání určuje a zajišťuje F Seals. Náklady na balení a dodání zboží platí zákazník, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou zákazník akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením kupní smlouvy.
  2. Specifické balné: v případě specifických - vlastních požadavků zákazníka na balení a identifikaci, je nutné dodat firmě F Seals potřebné specifikace nezbytné pro vyhotovení nabídky na tuto službu. Službu firma F Seals poskytuje pouze na základě schválené cenové nabídky a musí být sjednána již při objednání zboží. V těchto případech zákazník přebírá odpovědnost za případná rizika spojena s nevhodným způsobem balení.
  3. Možnosti dodání zboží
   1. Osobní odběr v provozovně firmy F Seals

Zákazník objedná zboží a vyzvedne v provozovně F Seals, pokud se smluvní strany nedohodli jinak. F Seals zákazníkovi potvrdí termín, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí.

     2.Přepravní služba

  

Bez DPH        

    Včetně DPH      

Převodem

 

 

Balík do 5 kg                       

100,00 Kč

121,00 Kč

Balík do 20 kg

140,00 Kč

169,40 Kč

Balík do 31,5 kg

180,00 Kč

217,80 Kč

Balné

50,00 Kč

60,50 Kč

Doběrečné

30,00 Kč

36,30 Kč

 

 


Zboží, které je skladem, je obvykle expedováno ze skladu následující pracovní den po přijetí objednávky. Cena dopravného zahrnuje náklady na standardní balení zásilky na základě způsobu platby následovně:

 

     3.Rozvoz zboží společností F Seals 

F Seals může zákazníkům nabídnout rozvoz zboží. Cena a termín způsobu přepravy jsou sjednány dohodou.

     4.Individuální přeprava

Pro stanovení způsoby a ceny dopravy se specifickými požadavky, které svým charakterem odporují bodu 1, odstavce 7. 2. 

Patří sem například:

   1. Vyzvednutí zboží vlastními dopravci
   2. Paletová přeprava
   3. Dodání mimo území České republiky
   4. Způsob balení specifikovaný v bodě B, odstavce VII. 2.

V těchto případech bude firma F Seals zákazníka informovat o ceně balného formou nabídky. Akceptace nabídky/objednávky ze strany zákazníka je nedílnou součástí uzavření smlouvy.


8. Ochrana osobních údajů

  1. F Seals v rámco poskytnutí zboží a služeb může zpracovávat následující osobní údaje zákazníků, objednavatelů a dodavatelů:
   1. Jméno a příjmení
   2. E-mailovou adresu
   3. Telefonní číslo
   4. IČO, DIČ
   5. Název sídla
   6. Adresu sídla
   7. Údaje spojené s platbou
   8. Údaje spojené s doručením objednávky

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení


2. V případě nákupu zboží osobně v provozovně prodávajícího je F Seals oprávněn požadovat po zákazníkovi nebo jeho zástupci osobní údaje v podobě: jména a příjmení, data narození a název podnikatele, jehož jménem fyzická osoba nakupuje nebo objednává zboží. Tyto osobní údaje jsou zpracovány v rámci čestného prohlášení za účelem ověření totožnosti kupujícího. Takové zpracování umožnňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Čestné prohlášení obsahující výše uvedené údaje bude F Seals uchovávat po dobu 2 let od vyplnění čestného prohlášení.

3. F Seals prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě. Vyjímku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předána v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Na e-mailovou adresu zákazníka (popř. telefonní číslo) budou společností F Seals zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem zrušit ( zasláním dopisu, e-mailu, telefonicky, apod.). E-mailová adresa a telefonní číslo budou za tímto účelem společností F Seals zpracovány po dobu 3 let od posledního nákupu.

Na poštovní adresu zákazníka budou společností F Seals zasílány obchodní sdělení v podobě tiskovin (katalogy, časopisy, informační letáky, apod.), a to na základě opravněného zájmu společnosti F Seals dle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení. Proti zpracování poštovní adresy za účelem zasílání těchto tiskovin, lze kdykoliv jednoduchým způsobem vznést námitku (zasláním e-mailu, telefonicky, zasláním dopisu, apod.). Poštovní adresa bude za tímto účelem společností F Seals zpracována po dobu 3 let od posledního nákupu.

5.Zákazník má podle nařízení právo:

   1. Požadovat po společnosti F Seals informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u ní kopii takové informace.
   2. Vyžádat si u společnosti F Seals přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
   3. Požadovat po společnosti F Seals výmaz osobních údajů - Výmaz F Seals provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti F Seals.
   4. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost F Seals nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů případně se obrátit se svou stížností na soud.

Jakožto plátce DPH musí společnost F Seals postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č.235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na daňových dokladech vydaných společností F Seals.


9.Reklamace

  1. Zákazník je povinen si zboží co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud se po jeho převzetí projeví vady, má zákazník právo uplatnit u společnosti F Seals reklamaci tohoto vadného zboží. Oznámení vad učití zákazník telefonicky, e-mailem nebo osobně v provozovně firmy F Seals a to bezodkladně. zákazník je povinen uplatnit vady zboží nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od převzetí nebo dodání zboží.
  2. Při reklamaci je zákazník povinen úvést zejména IČO, a provozovnu, pro kterou zboží odebral, číslo objednávky,číslo daňového/dodacího listu a datum dodání zboží, dru a množství reklamovaného zboží a důvod reklamace. Předmětem reklamace se stává pouze ta část zboží, kterou zákazník doručil společnosti F Seals k reklamaci. Pokud zákazník předal společnosti F Seals zpět pouze část jemu dodaného zboží, bude nepředaná část zboží považována za dodanou v bezvadném stavu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
  3. Společnost F Seals neodpovídá za vady zboží v případech, že:
   1. Zákazník o vadě při převzetí věděl, a přesto zboží převzal
   2. Vady zboží způsobil sám zákazník tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití, skladování nebo obecně známá pravidla pro jeho použití, skladování či manipulaci
   3. Byla pro vadu zboží poskytnuta sleva z ceny zboží
   4. Vada vznikla v důsledku opotřebením zboží jeho obvyklým užíváním nebo nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí životnosti zboží
   5. Vada vznikla zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součástí
  4. F Seals vyřídí reklamaci do 60 dní, ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, o čemž vyrozumí zákazníka e-mailem nebo telefonicky.
  5. V Případě, že vada zboží nebude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
   1. Odstranění vady
   2. Přiměřenou slevu z kupní ceny
  6. V případě, že vada bude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na jednu z následujících variant:
   1. Odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží
   2. Odstraněním vady opravou věci
   3. Přiměřenou slevou z kupní ceny
   4. Odstoupením od smlouvy

Podstatným porušením smlouvy se myslí taková vada, o níž musel F Seals vědět již v době předání zboží a zároveň o ní nevěděl a ani ji nemohl předvídat zákazník. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

  7.Rozdílnost odstínů barev nelze vzhledem k individuálnímu vnímání barev povařovat za vadu. Toto neplatív případech, že je u nabízeného produktu uvedena konkrétní barva dle vzorníku RAL.

 

 

10. Vrácení zakoupeného zboží

  1. F Seals umožňuje svým zákazníkům vrátit zakoupené zboží za podmínek uvedených dále. Vrácení zboží je poskytováno jako služba těm, kteří si ji dobrovolně přejí využít.
  2. Zboží k vrácení musí být nepoužité, kompletní a musí být ve stavu způsobilém dalšího prodeje.
  3. Vrácení zboží je možné do 30 pracovních dní od data zakoupení.
  4. V případě vrácení zboží si F Seals může účtovat poplatek až do výše 20% prodejní ceny u katalogového zboží a až 50% prodejní ceny u zboží upravovaného nebo vyráběného na míru.
  5. F Seals si vyhrazuje právo vrácení zboží zcela odmítnout.

11. Závěrečná ustanovení

  1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. Obsahuje-li kupní smlouva odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek, má kupní smlouva přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění v katalogu, na internetových stránkách www.fsealscosro.cz, nebo zasláním e-mailu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, a to zveřejněním na www.fsealscosro.cz, dotisku ke katalogu nebo zasláním nových obchodních podmínek e-mailem.

 3. V případě, že kupující nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, je povinen svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 14 dnů ode dne oznámení změn kupujícímu doručením dotisku katalogu, zasláním e-mailu a zveřejněním na stránkách www.fsealscosro.cz

V takovém případě pro kupujícího nebude změna podmínek platit a prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu další zboží neprodávat.

4. Tyto obchodí podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 28.1.2020

Copyright 2019 - 2021 © fsealscosro.cz